www.artfone.com
tel: 0602278519
tel/fax: 22 6122106
biconvex

STRONA G£ÓWNA.


    ARTFONE   jest firm±, która zajmuje siê ró¿nymi aspektami problemów z dziedziny akustyki, ochrony przeciwha³asowej, ochrony przeciwdrganiowej i wieloma innymi pochodnymi zagadnieniemi.

Mamy nadziejê, ¿e na niniejszej stronie znajdziecie Pañstwo drogê do rozwi±zania swojego problemu lub zagadnienia korzystaj±c z naszych profesjonalnych do¶wiadczeñ.

Oto kilka powodów, dla których warto z nami wspó³pracowaæ:

o Ka¿dego naszego Klienta staramy siê traktowaæ w sposób indywidualny i w oparciu o nasz± najlepsz± profesjonaln± wiedzê.
o Staramy siê podchodziæ do problemów nieszablonowo i zawsze poszukiwaæ najlepszego znanego nam rozwi±zania zagadnienia.
o Czêsto wykonujemy zlecenia, których nikt nie chce siê podj±æ.
o Jako jedna z niewielu firm w Polsce posiadamy unikalne oprzyrz±dowanie do pomiaru natê¿enia d¼wiêku, które umo¿liwia miêdzy innymi jednoznaczne okre¶lenie dróg przenikania niepo¿±danych
    ha³asów.
o Jeste¶my w stanie zrealizowaæ projekt od fazy wstêpnej, teoretycznej a¿ do wykonania.
o Prowadzimy sprzeda¿ aparatury pomiarowej do pomiaru d¼wiêku i wibracji.
o Prowadzimy sprzeda¿ materia³ów u¿ytecznych w zgadnieniach zwi±zanych z akustyk±.
o Wychodz±c na przeciw zapotrzebowaniu dla naszych klientów wprowadzili¶my us³ugê wypo¿yczania sprzêtu pomiarowego.
o Chêtnie bie¿emy udzia³ w nowatorskich badaniach, które rozszerzaj± nasz± wiedzê i do¶wiadczenie.
o Staramy siê byæ bardziej in¿ynierami ni¿ handlowcami bo fascynujemy siê tym co robimy.

Absolwent Wydzia³u MEL
Politechniki Warszawskiej
Mgr. in¿. Roman Uhera
(937) 605-5488
Akustyka, Drgania i Ha³as
Katalog RotMistrz