·µ»ØÊ×Ò³  |  ÉèΪÖ÷Ò³  |  437-997-7098
ÕË  ºÅ  
ÃÜ  Âë  

mouther °æȨËùÓÐ

Copyright © 2011 Guangzhou Industry & Trade Technician College. All rights reserved.

 

ѧԺ²©¿Í|914-870-9292|347-678-0271|Õ¾µãͳ¼Æ|¾Ù±¨|727-682-3197|
ÓÑÇéÁ´½Ó

¹ã¶«Ê¡ÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍÉç»á±£ÕÏÌü
2818240366

¹ãÖÝÊй¤Ã³¼¼Ê¦Ñ§Ôº¹Ù·½²©¿Í

Õ¾µãÐÅÏ¢

±¸°¸±àºÅ: 651-288-7819
Design By: JasonChao, 2011


Powered by Discuz! X1.5

ÁªÏµÎÒÃÇ ÕÐÉú¾ÍÒµ´¦£ºµç»°£º(020)86084731   36271067   86087530   86087523   ÁªÏµÈË:³ÂÀÏʦ¡¢ºÎÀÏʦ¡¢ ÁºÀÏʦ

ÖÐÐÄУÇø: ¹ãÖÝÊа×ÔÆÇø»ú³¡Â·2636ºÅ    Óʱà: 510425    µç»°: (020)86082354    ´«Õæ: (020)86087637
ÄÏУÇø:    ¹ãÖÝÊÐÀóÍåÇø·¼´åº×½¨Àï    µç»°: (020)81581435    (020)62740617    
ʵѵ»ùµØ: ¹ãÖÝÊн­¸ßÕò¸Ú̫·³¤¸Ú¶ÎÒ»Çø°ËºÅ    µç»°: (020)86084731  ´«Õæ: (020)36271067